โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)

95  หมู่10 ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เถิน

จังหวัด ลำปาง 52160

โทรศัพท์ ..054  291  606 // 09 1 859  6791